Speerpunten

Speerpunten

De Sportraad kijkt vooruit en heeft een aantal speerpunten geformuleerd voor de komende jaren. Geheel in lijn met de doelstellingen zal zij een sparringpartner zijn en daar waar gewenst zelfs de initiatiefnemer bij de volgende thema’s:

 • Kritisch volgen van het gemeentelijk sportbeleid
 • Volgen van de ontwikkelingen rond de sportaccommodaties
 • Stimuleren van sportpark-gerichte samenwerking en vitale verenigingen
 • Zitting in diverse commissies en werkgroepen
 • Bevorderen van een intensieve(re) samenwerking met andere maatschappelijke organisaties

Doelstelling

Het doel van de vereniging is: “De sport in al haar verschijningsvormen in de gemeente Kampen te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen in de ruimste zin.”
De Sportraad Kampen komt op voor de belangen van de sport in de gemeente Kampen in het algemeen en haar leden in het bijzonder. Er is geen sprake van winstoogmerk. Zowel de belangen van de georganiseerde als de ongeorganiseerde sport worden behartigd.

De Sportraad heeft 6 taakgebieden/kerntaken:

 1. Het bevorderen van de samenwerking tussen sportverenigingen onderling, tussen sportverenigingen en overheidsinstanties, tussen sportverenigingen en overige sportinstanties en tussen sportverenigingen en de Sportraad Kampen

 2. Het optreden als gesprekspartner van het gemeentebestuur betreffende alle algemene aspecten op het gebied van het gemeentelijke sportbeleid

 3. Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen; deze adviezen zijn openbaar

 4. Het coördineren en/of gezamenlijk uitvoeren van activiteiten van leden, waar, na gezamenlijk overleg, toe is besloten

 5. Het voordragen of benoemen van vertegenwoordigers in besturen of commissies van plaatselijke en regionale instellingen of organen, die voor het sportbeleid van belang zijn

 6. Het zoeken naar mogelijkheden en inzet van middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn (“vrije belangenruimte”).

Contactgegevens

Sportraad Kampen

Contactadres:
IJsselzicht 9
8261 JJ Kampen

Bezoekadres:
Vloeddijk 79
(gebouw stichting welzijn)
8261 GE Kampen

T: 0681720748
E: info@sportraadkampen.nl
W: www.sportraadkampen.nl