Jury reglement

Gewijzigd november 2017

Artikel 1

De Sportraad Kampen organiseert jaarlijks, uiterlijk in het eerste kwartaal, de sportverkiezingen van het voorgaande jaar, waarbij de uitslag bekend wordt gemaakt van de verkiezing van de sportman, de sportvrouw, de sportploeg, de jeugdsporter jongens, de jeugdsporter meisjes en de jeugdsportploeg. Dit gebeurt in samenwerking met de Gemeente Kampen.
Tijdens de verkiezingsavond wordt tevens bekend gemaakt wie de uitstralingsprijs heeft gewonnen.

SAMENSTELLING JURY
Artikel 2

 • De verkiezingen geschieden door een jury, die uit tenminste vijf personen bestaat.
 • De voorzitter van de jury maakt deel uit van het bestuur van de Sportraad Kampen.
 • Juryleden worden door het bestuur van de Sportraad Kampen gevraagd en benoemd.
 • Als jurylid zijn benoembaar: inwoners van de Gemeente Kampen of diegenen die er werkzaam zijn. Zij moeten de sport een warm hart toedragen en er wordt een onafhankelijk oordeel van hen verwacht. Bij een (zeer) persoonlijke betrokkenheid kunnen juryleden af zien van hun oordeel.
 • Juryleden worden geacht minimaal drie jaar zitting te hebben in de jury.

VOORWAARDEN DEELNEMING
Artikel 3

 • Voor een prijs bij de in artikel 1 bedoelde verkiezingen komen personen in aanmerking die bijzondere prestaties in de door hen beoefende sport hebben geleverd.
 • Kandidaten moeten in het betreffende jaar of een deel van dat jaar inwoner van de gemeente Kampen zijn (geweest).
 • Kamper sporters die buiten Kampen woonachtig zijn, maar wel lid zijn van een Kamper sportvereniging, komen eveneens in aanmerking.
 • Deelnemers aan alle sporten komen in aanmerking; de beperking dat uitsluitend sporters aan door het NOC/NSF erkende sporten mogen deelnemen, is vanaf de verkiezingen van 2017 komen te vervallen.
 • Een sportploeg moet uit minimaal twee personen bestaan.
 • Kandidaten voor prijzen bij de categorieën jeugdsporter jongens, jeugdsporter meisjes en jeugdsportploeg mogen op het moment van de door hen geleverde prestatie(s) niet ouder dan 18 jaar zijn.
 • De uitstralingsprijs wordt toegekend aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor zijn of haar club of voor de sport in zijn algemeenheid (zie artikel 8).

PRIJZEN
Artikel 4

De jury doet een uitspraak over de volgende toe te kennen prijzen:

 • Sportman: eerste, tweede en derde prijs
 • Sportvrouw: eerste, tweede en derde prijs
 • Jeugdsporter jongens: eerste, tweede en derde prijs
 • Jeugdsporter meisjes: eerste, tweede en derde prijs
 • Sportploeg: eerste, tweede en derde prijs
 • Jeugdsportploeg: eerste, tweede en derde prijs
 • Uitstralingsprijs: één prijs

De jury zorgt ervoor dat minimaal 10 dagen vóór de datum waarop de Sportverkiezing wordt gehouden, de genomineerden zijn vastgesteld.
De jury beslist wanneer de namen van de genomineerden via de pers bekendgemaakt worden.
De definitieve uitslag in de diverse categorieën wordt bekendgemaakt tijdens de Sportverkiezing.

JURERING
Artikel 5

De leden van de jury plegen over het totaal van de in het betreffende jaar geleverde prestaties uitvoerig overleg. Zij stellen zich zo goed mogelijk op de hoogte en kunnen daarbij putten uit de door de verenigingen beschikbaar gestelde informatie, uit perspublicaties en mogelijk uit andere bronnen. Indien zij dit wenselijk vinden, winnen zij zelf nadere informatie in.
De vergadering van de jury mag slechts doorgang vinden indien tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 6

De jury kan, indien de resultaten daar aanleiding toe geven, besluiten het aantal prijzen te beperken.

BEOORDELINGSCRITERIA
Artikel 7

Bij de beoordeling en vergelijking van de geleverde sportprestaties houdt de jury zoveel mogelijk rekening met de volgende wegingsfactoren.

 1. a) Bij vergelijking van kampioenschappen in dezelfde soort sport worden de prestaties als volgt gewogen: Olympisch> Wereld>Europees>Nationaal> Regionaal>Plaatselijk.
 1. b) Bij vergelijking van kampioenschappen in verschillende sporten wordt vooral ook gelet op de verschillen tussen die sporten en de relatieve zwaarte.
 1. c) Een reeks van prestaties kan in de afweging leiden tot een hogere score dan een enkelvoudige prestatie op een hoger niveau.
 1. d) Bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld deelname aan sterk bezette wedstrijden in vergelijking met weinig deelname of een matig niveau, kunnen van invloed op de jurering zijn.

UITSTRALINGSPRIJS
Artikel 8

Bij de jurering voor de Uitstralingsprijs vindt een afweging plaats van de persoonlijke verdiensten van de kandidaten, zoals de inzet, de uitstraling, het vakmanschap, de goede invloed, het langdurig functioneren, enz.
Bij de afweging kunnen de volgende punten een rol spelen:

Beoordeling van persoonlijke kwaliteiten (algemene persoonswaardering):
Is actief, belangstellend en waarderend, weet anderen te binden, is enthousiast, denkt mee, helpt problemen op te lossen, enz.

Beoordeling van leidinggevende kwaliteiten (op functioneringsniveau):
Functioneert in het bestuur
Is actief in een commissie
Is sterk op het organisatorisch vlak
Staat bekend als een uitstekend vakman/behartiger van zijn sport
Is al gedurende lange tijd op deze wijze actief

Beoordeling van de breedte van inzetbaarheid:
Functioneert bij meerdere verenigingen
Is actief binnen het plaatselijk sportgebeuren als geheel
Functioneert regionaal, nationaal, misschien wel internationaal
Heeft zowel plaatselijk als regionaal, nationaal en/of internationaal een goede reputatie en naamsbekendheid.

Hoe de uitslag van de weging van de kandidaten ook mag zijn, er zal altijd een duidelijk verband met de Kamper sportwereld moeten zijn.

STEMMING
Artikel 9

De jury tracht zoveel mogelijk met unanimiteit van stemmen tot een beslissing te komen.
Schriftelijke stemming vindt alleen plaats op verzoek van één of meer van de juryleden.
De absolute meerderheid van stemmen is bepalend.

Indien de stemmen staken door afwezigheid van een jurylid, dan wordt getracht in een volgende vergadering alsnog met het volledige aantal juryleden te beraadslagen. Indien dit niet mogelijk is en in het geval dat de stemmen staken, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De in de slotvergadering door de jury genomen besluiten zijn bindend.

JURYRAPPORT
Artikel 10

Per categorie wordt door de jury een juryrapport opgemaakt, waarin de overwegingen worden vermeld, welke hebben geleid tot de nominatie en toekenning van de prijzen.
De juryrapporten worden tijdens de Sportavond voorgelezen bij het bekendmaken van de prijswinnaars. De originele juryrapporten worden ter beschikking gesteld van de prijswinnaars.

Artikel 11

Wijziging en/of aanvulling van dit reglement kan plaatsvinden in overleg tussen het bestuur van de sportraad en de zittende jury.

Copyright 2017 Juryreglement.